Regulamin sklepu w brzmieniu obowiązującym od dnia 22.06.2022 r.

 

I. Informacje ogólne (w tym dane identyfikujące przedsiębiorcę, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej, numer telefonu).
1. Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną angelos.pl oraz zasady dokonywania za jego pośrednictwem zakupu towarów.
2. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
a. KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo działająca przez prawidłowo umocowaną osobę osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku, gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie może ona dokonać zakupu w Sklepie Internetowym, jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności, z zastrzeżeniem, że co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego;
b. KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
c. KONTO KLIENTA – bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego; oznaczony loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług określonych Regulaminem. Klient loguje się na swoje Konto Klienta po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu Internetowego;
d. NEWSLETTER – bezpłatna Usługa Elektroniczna, polegająca na dostarczaniu przez Sprzedawcę Klientowi, za zgodą Klienta, informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, Promocjach oraz innych informacji handlowych, na podany przez Klienta adres e-mail lub smsem (z zastrzeżeniem wyrażenia odpowiednich zgód);
e. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży za zapłatą ceny. 
f. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;
g. PUNKT Angelos – położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy) stacjonarny punkt handlowy prowadzony pod marką Angelos umożliwiający w szczególności odbiór zamówionych Produktów.
h. PUNKT ODBIORU – oznaczone miejsce odbioru przesyłki zawierającej zamówione Produkty. Punktem Odbioru może być w szczególności placówka pocztowa, paczkomat, placówka operacyjna firm kurierskich, przy czym każdorazowo informacje o dostępnych aktualnie Punktach Odbioru znajdują się w zakładce Dostawa oraz formularzu Zamówienia;
i. REGULAMIN – niniejszy regulamin, który w zakresie Usług Elektronicznych jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
j. SKLEP INTERNETOWY – platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Fundację Projekt ARCHE;
k. SPRZEDAWCA – Fundacja Projekt ARCHE. z siedzibą w Wydminach, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000502126, NIP: 845-19-84-310, REGON: 281577606, tel.: +48 509 055 320, e-mail: fundacja@projektarche.pl;
l. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki;
m. USŁUGA ELEKTRONICZNA/ USŁUGI ELEKTRONICZNE – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
o. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) dostęp do komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa – w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego rekomendowane jest posługiwanie się przeglądarką w najnowszej wersji oferowanej przez danego producenta: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, gdyż przy użyciu wcześniejszych wersji przeglądarki internetowej niektóre dodatkowe funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą działać w ograniczonym zakresie; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Internetowym Klient musi posiadać ważny i aktywny adres e-mail.;
p. ZAMÓWIENIE – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający Produkty jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia na zakup Produktów.
II. Biuro Obsługi Klienta
Sprzedawca prowadzi Biuro Obsługi Klienta, które telefonicznie udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 pod numerem telefonu 509 055 320 oraz pod adresem e-mail:sklep@angelos.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta wynika z taryfy podstawowej operatora telefonicznego.
III. Usługi Elektroniczne 
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a. udostępnienie Klientowi w ramach Sklepu Internetowego indywidualnego Konta Klienta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności;
b. umożliwienie Klientowi składania Zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym;
c. korzystanie z koszyka;
d. przeglądanie treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
2. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie Internetowym. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Utworzenie i korzystanie z Konta Klienta jest w zakresie świadczonych przez Sklep Internetowy usług dobrowolne i bezpłatne.
4. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta, zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu oraz naciśnięcia przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i w języku polskim.
5. Konto Klienta umożliwia w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień Klienta oraz szybszą procedurę złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
6. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Elektronicznych w każdym czasie i bez podania przyczyn zgłaszając pod adres sklep@angelos.pl lub pisemnie na adres Fundacja Projekt ARCHE, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy, żądanie rozwiązania umowy, podając dane identyfikacyjne Klienta tj. adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, w celu potwierdzenia tożsamości Klienta Biuro Obsługi Klienta może skontaktować się z Klientem na podany adres e-mail lub numer telefonu.
7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Klientem za odpowiednim, co najmniej 14 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień III.10 i III.11. Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami.
8. Pola uzupełniane przez Klienta przy tworzeniu Konta Klienta oraz w formularzach udostępnianych w celu realizacji Zamówienia powinny zawierać prawdziwe i aktualne dane Klienta oraz powinny być aktualizowane, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania świadczonych przez Sprzedawcę usług.
9. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi świadczonymi przez Sprzedawcę można składać w szczególności telefonicznie pod numerem 509 055 320 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość pod adres e-mail sklep@angelos.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o wskazanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego imienia i nazwiska Klienta, adres poczty elektronicznej do kontaktu, jak również dokładny opis i powód reklamacji / pytania. Sprzedawca rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego reklamację o ich uzupełnienie, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Sprzedawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku.
10. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawca w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
11. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Sklepu Internetowego treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych).
IV. Działania marketingowe, w tym newsletter
1. Jeżeli Klient zapisze się do newslettera, Sprzedawca świadczy na jego rzecz usługę drogą elektroniczną, która polega na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail lub sms/mms z treściami marketingowymi, w tym informacji dostosowanych do preferencji Klienta np. o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy oraz produktów i usług partnerów biznesowych Sprzedawcy. W celu otrzymywania newslettera od Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail, a ewentualnie także numeru telefonu w polu „Zapisz się do newslettera” oraz naciśnięcie przycisku „Zapisuję się!” lub wyrażenie tej zgody w inny sposób wskazany w Sklepie Internetowym (zaznaczenie właściwego checkboxa).
2. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail następuje zapis do newslettera. Do przesyłania profilowanego newslettera będzie wykorzystywana w szczególności analiza historii zakupów Klienta i jego aktywność w Sklepie Internetowym.
3. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym newsletterze przesyłanym do Klienta drogą e-mailową lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres sklep@angelos.pl podając adres e-mail lub numer telefonu Klienta, na który wysyłany jest newsletter. W momencie rezygnacji z otrzymywania newslettera Klient decyduje czy chce zrezygnować z wybranego kanału komunikacji, którą otrzymywał newsletter czy też chce całkowicie zrezygnować z otrzymywania newslettera.
4. Klient, który posiada Konto Klienta może również wyrazić zgodę na dostęp do indywidualnych ofert cenowych i rabatów, niedostępnych dla innych Klientów lub obejmujących propozycje Produktów w indywidualnie ustalonych celach, które będą wyświetlane w Koncie Klienta lub w Sklepie Internetowym. W takim przypadku indywidualne oferty cenowe będą prezentowane w oparciu o zautomatyzowaną decyzję podejmowaną na podstawie analizy danych, w szczególności obejmującą historię zakupową Klienta, jego aktywność w Sklepie Internetowym, dane zawarte w formularzu danych osobowych. 
5. Dodatkowe informacje w zakresie wykorzystywania danych osobowych do działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę znajdują się w polityce prywatności Sprzedawcy.
V. Zamówienia
1. Zamówienia na Produkty można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze, w godzinach od 8:00-13:00.
2. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka;
b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy;
c. Zalogowany Klient posiadający Konto Klienta potwierdza lub uzupełnia w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży (m.in. numer telefonu lub adres). Klient, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;
d. Klient wybiera sposób zapłaty ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Zamówienia;
e. Klient przesyła Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”);
f. Sklep Internetowy w odpowiedzi na Zamówienie Klienta niezwłocznie wysyła do niego wiadomość elektroniczną na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail, z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, a następnie kolejną z informacją o przyjęciu oferty składanej przez Klienta bądź informacji o braku możliwości jej przyjęcia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Biuro Obsługi Klienta (otrzymania wiadomości e-mail przez Klienta), Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.
3. Zamówienie przesłane przez Klienta za pośrednictwem udostępnionego przez Sklep Internetowy formularza stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep Internetowy przed wprowadzeniem zmian.
5. Informacje prezentowane na stronie Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Każdorazowy zakup Produktu jest udokumentowany fakturą.
VI. Dostawa Produktów
1. Przesyłka zawierająca Produkty dostarczana jest:
a. bezpośrednio na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia;
b. do Punktu Odbioru.
Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta Zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@angelos.pl, przy czym Sprzedawca może nie uwzględnić wniosku Klienta, jeżeli Produkt został już wysłany.
2. Sprzedawca oferuje następujące dostawy Produktów do Klienta.
a. przesyłka kurierska;
b. przesyłka pocztowa;
c. dostawa do Punktu Odbioru.
3. Szczegółowe informacje o oferowanych w Sklepie Internetowym formach dostawy (sposobie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę) znajdują się w zakładce Dostawa, każdorazowo na stronie danego Produktu oraz w ramach formularza Zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży w zakresie Produktów. Dostępne sposoby dostawy mogą różnić się w zależności od kategorii Produktów. Niektóre sposoby dostawy mogą być czasowo zawieszone lub wyłączone.
4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostarczenia Produktów do Punktu Odbioru Umowa Sprzedaży Produktów jest zawierana pod warunkiem rozwiązującym niedokonania odbioru Produktów w wyznaczonym terminie. Nieodebranie przez Klienta Produktów w wyznaczonym terminie powoduje ziszczenie się warunku rozwiązującego – Umowa Sprzedaży ulega rozwiązaniu, a Sprzedawca zwraca niezwłocznie Klientowi uiszczone płatności w taki sposób, w jaki Sprzedawca uzyskał zapłatę od Klienta.
5. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Produkty i wynosi 1 – 7 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy. 
6. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, chyba że warunki Promocji w odniesieniu do danego rodzaju dostawy będą stanowiły inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są każdorazowo obok prezentowanego w Sklepie Internetowym Produktu. Zamówione w Sklepie Internetowym Produkty są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do krajów Unii.
VII. Sposób i termin zapłaty za Produkty 
1. Ceny w Sklepie Internetowym określone są w PLN (polskich złotych) i zawierają wszelkie należne cła i podatki, jednakże nie zostały powiększone o koszt dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
2. Klient ma możliwość dokonania płatności w każdy sposób udostępniony przez Sklep Internetowy w trakcie składania przez niego Zamówienia. 
3. Klient może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu Zamówienia. Termin płatności za zamówione Produkty w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności „z góry” wynosi 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPo, termin płatności wynosi 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży). W przypadku braku dokonania przez Klienta płatności we wskazanym wyżej terminie Sprzedawca przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego. W wykonaniu prawa odstąpienia na tej podstawie Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas składania Zamówienia.
4. Sprzedawca może wprowadzić w ramach Sklepu Internetowego okresowe Promocje. Produkty Partnera mogą zostać wyłączone z zakresu Promocji bądź objęte oddzielną Promocją – każdorazowo na odrębnie ustalonych zasadach.
VIII. Stosowana przez Sprzedawcę procedura rozpatrywania reklamacji
1. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
2. Na Sprzedawcy ciąży prawny obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Wykonywanie przez Klienta uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Klient może również skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku reklamacyjnego, który jest mu dostarczany wraz z Zamówieniem, jest to jednak fakultatywne.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawą (rękojmia).
6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
- żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
7. Jeżeli Klientem jest Konsument lub osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę uprawnionego zgodnie z pierwszą częścią zdania jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta, o którym mowa w zdaniu pierwszym inny sposób zaspokojenia.
8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na następujący adres: Fundacja Projekt Arche, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy. 
9. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
IX. Adres, pod którym Klient może składać reklamacje dotyczące Produktów 
1. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Produktu w szczególności listownie na adres: Fundacja Projekt Arche, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy, za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@angelos.pl Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragon lub faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Klienta oraz danych kontaktowych Klienta.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
X. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy
1. Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktu zawieranej w ramach Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Według swojego wyboru, w zakresie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produktów, Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 może alternatywnie skorzystać z oferowanego przez Sprzedawcę druku (formularza) dołączanego do przesyłki zawierającej Produkty, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta lub osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1 oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@angelos.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Fundacja Projekt Arche, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy, przy czym oświadczenie przesłane na adres zwrotu Produktów, wskazany w ust. 10 również uznane będzie za skutecznie doręczone. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży Produktów – od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta / osobę fizyczną, o której mowa w ust. 1 lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub tej osobie wszystkie dokonane przez nich płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, chyba że Konsument lub osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca może w ramach Promocji lub szczególnej oferty na warunkach określonych w odrębnym regulaminie zaoferować Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1 odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1. W pozostałych przypadkach, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1 do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub osobę, o której mowa w ust. 1 dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Do zwracanego Produktu prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (paragon lub faktura).
8. Jeżeli Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 wybiera sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1 poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
9. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca – w ramach odrębnych warunków Promocji – zaoferuje Konsumentowi lub osobie, o której mowa w ust. 1 możliwość odbioru od niego zwracanych Produktów. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres:
Fundacja Projekt Arche
ul. Grunwaldzka 82
11-510 Wydminy
11. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Sprzedawca w ramach odrębnych warunków Promocji określonych w regulaminie Promocji zgodzi się ponieść takie koszty. 
12. Konsument lub osoba, o której mowa w ust. 1 ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta lub osoby, o której mowa w ust. 1 odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
13. W przypadku Klienta, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i który odstąpił od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy Umowa miała dla niego charakter zawodowy, a odstąpienie było możliwe. W braku ziszczenia się tych przesłanek Sprzedawca może nie uwzględnić oświadczenia o odstąpieniu tego Klienta.
XI. Brak prawa odstąpienia od umowy
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub osobie fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
c. której przedmiotem świadczenia (Produktami) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
XII. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych
1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu koszyk poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z koszyka. Skorygowania złożonego Zamówienia można dokonać również poprzez kontakt telefoniczny lub wysłanie wiadomości e-mail na adres BOK wskazany w pkt II.
2. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta Klienta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
XIII. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym angelos.pl oraz w siedzibie Fundacji Projekt Arche, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także sporządzić jego wydruk.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
XIV. Postanowienia końcowe
1. Umowa Sprzedaży i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest w języku polskim.
2. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 22 czerwca 2022 r.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
c. zmiana sposobu świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych identyfikacyjnych Sprzedawcy określonych w Regulaminie;
f. zmiana formy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Sprzedawcę
g. wystąpienie nieścisłości bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu, które wymagają doprecyzowania jego treści.
4. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży Produktów przed zmianą Regulaminu.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie angelos.pl
7. Prawem właściwym dla zawarcia w ramach Sklepu Internetowego Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem lub niebędącym osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ochrony przyznanej im na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem lub osobą zawierającą Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
9. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem angelos.pl gdzie Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
10. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności Sprzedawcy.
XV. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Sprzedawcy nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikły z umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą.
3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenie stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
4. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
5. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl).
6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.
XVI. Faktury elektroniczne
1. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie (przesyłanie) przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta bądź podczas składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiada Klient.
2. Formatem faktury elektronicznej jest PDF (Portable Document Format).
3. Wycofanie zgody oznacza brak akceptacji Regulaminu i tym samym brak możliwości skorzystania z usług Sprzedawcy.
4. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

Załącznik nr 1 – Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy
UWAGA! – Prosimy o staranność przy odsyłaniu Produktu w celu uniknięcia omyłkowego przekazania wraz z odsyłanym Produktem innych przedmiotów.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).
- Adresat:
Fundacja Projekt Arche
ul. Grunwaldzka 82
11-510 Wydminy
- Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* umowy dostawy następujących rzeczy* umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy* o świadczenie następującej usługi*
Data zawarcia umowy*/odbioru*
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.