POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ANGELOS

 

I. Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz pozostałe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności o ustawę z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1781). Niniejsza Polityka ma za zadanie zrealizować wobec Ciebie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.


II. Definicje
Pojęcia używane w Polityce, oznaczone wielką literą oznaczają:
Administrator – Fundacja Projekt Arche. z siedzibą w Wydminach (11-510) przy ul. Grunwaldzkiej 82. Fundacja zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000502126, NIP: 845-19-84-310, REGON: 281577606;
Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
Klient – każdy Użytkownik, który dokonuje zakupu w Sklepie Internetowym; 
Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
Sklep Internetowy – sklep internetowy Angelos. prowadzony przez Administratora pod adresem www.angelos.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;
Zarejestrowany Użytkownik – każda osoba fizyczna, która założyła konto Klienta w Sklepie Internetowym;
Regulamin – regulamin serwisu internetowego Angelos dostępny pod adresem www.angelos.pl
W przypadku braku zamieszczenia odrębnej definicji w Polityce, zawarte w jej treści sformułowania powinno rozumieć się w sposób wskazany w treści Regulaminu.

 

III. Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Projekt Arche.
Kontakt z Administratorem można nawiązać poprzez wysłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres siedziby lub wiadomość e-mail na adres: sklep@angelos.pl


IV. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul.  Grunwaldzka 82 (11-510 Wydminy) lub drogą e-mailową pod adresem sklep@angelos.pl. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.


V. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz okresy przetwarzania
Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:
1. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu Internetowego
Dane zbierane na temat wszystkich Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie – omówionych dokładnie w dalszej części Polityki – lub innych podobnych technologii), mogą stanowić dane osobowe (szczególnie w przypadku, gdy dotyczą Zarejestrowanego Użytkownika). W związku z powyższym dane osobowe w zakresie przeglądania i korzystania ze Sklepu Internetowego przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • sprawdzenia dla Ciebie dostępności towaru w sklepie Angelos. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu Klientowi sprawdzenia dostępności towaru;
    • zapamiętywania aktualnej zawartości koszyka zakupowego. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ułatwieniu Klientowi zawarcia umowy sprzedaży lub kontynuowania przerwanej transakcji;
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
    • usprawnienia procesu zakupowego poprzez weryfikację lokalizacji urządzenia końcowego (w przypadku ustawienia funkcji śledzenia lokalizacji urządzenia końcowego jako włączonej). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na podwyższaniu jakości świadczonych usług;
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Aktywność Użytkownika w Sklepie Internetowym (m.in. dodawanie produktów do koszyka, polecanie towarów z wykorzystaniem opcji „inni sprawdzali również”, porzucanie koszyka) w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany system komputerowy stworzony do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez Administratora i podwyższaniem jakości usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych co w szczególności oznacza, że dane te mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
W zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, będą one przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania ze wskazanych wyżej usług i funkcjonalności oferowanych przez Administratora. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości korzystania z tych usług i funkcjonalności.
2. Rejestracja / logowanie w Sklepie Internetowym
Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie konta Klienta, proszeni są o podanie adresu e-mail niezbędnego do utworzenia konta. Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta Klienta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta Klienta.
3. Prowadzenie konta Klienta, zgoda na automatyczne uzupełnianie danych
Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez założenie konta Klienta, uzyskują dostęp do panelu obsługi konta. Do obsługi konta niezbędne jest przetwarzanie adresu e-mail. Niepodanie adresu e-mail na etapie założenia konta lub jego późniejsze usunięcie uniemożliwia prowadzenie konta.
Aby ułatwić składanie przyszłych zamówień Użytkownik, w panelu edycji konta Klienta, może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w celu automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie dodatkowych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie pozostaje bez wpływu na korzystanie z konta Klienta i Sklepu Internetowego. W przypadku prowadzenia konta Klienta w panelu obsługi konta zapisywana jest historia zamówień Zarejestrowanego Użytkownika. Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy przechowania danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • automatycznego uzupełniania danych na etapie składania zamówienia w celu ułatwienia składania zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdej chwili wycofać (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw;
    • marketingowych Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji działalności, towarów i usług własnych oraz partnerów  Administratora.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę. 
4. Składanie zamówienia
Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie Internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji zamówienia oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży).Wystawienie faktury VAT w związku ze złożonym zamówieniem również wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Klienta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia – może ją jednak usprawnić. Zakres zbieranych danych jest zależny od wybranego przez Ciebie sposobu dostawy zamówienia. 
Dane osobowe podane w ramach składania zamówienia w Sklepie Internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • zawarcia umowy sprzedaży i realizacji złożonego zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • wystawienia faktury VAT, przechowywania jej przez okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującymi oraz realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • realizacji pozostałych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 
Dodatkowo, w związku z prowadzonym marketingiem bezpośrednim, Administrator może dołączyć do wysyłanego do Klienta zamówienia m.in. ulotki reklamowe lub inne formy przekazywania informacji handlowych, które mają na celu promocje działalności, towarów i usług własnych oraz partnerów Administratora.
5. Elektroniczny formularz kontaktowy
W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skontaktowania się z Administratorem przy użyciu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza jest zawsze dobrowolne, ale Administrator wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości skorzystania z formularza. Niepodanie pozostałych danych pozostaje bez wpływu na możliwość skontaktowania się z Administratorem.
Dane osobowe podane Administratorowi w formularzu kontaktowym są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz (komunikacja z Użytkownikiem). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Sklepu Internetowego w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
6. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mailowy lub telefoniczny)
Administrator umożliwia wszystkim zainteresowanym kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Skorzystanie z tej formy kontaktu, w zależności od kanału komunikacji wiąże się z podaniem Twojego numeru telefonu lub adresu e-mail. W celu uzyskania pomocy lub odpowiedzi na zapytanie niezbędne może się okazać podanie innych danych osobowych (np. w celu identyfikacji). Użytkownik może podać także swoje dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych wskazanych przez pracowników Biura Obsługi Klienta może być wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Ich podanie jest dobrowolne, jednak jego brak może skutkować brakiem możliwości skorzystania z pomocy Biura Obsługi Klienta. Podanie niewymaganych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe podane Administratorowi mailowo lub telefonicznie są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • identyfikacji nadawcy, zgłaszanego zagadnienia oraz obsługi jego zapytania przesłanego na udostępniony adres e-mail lub złożonego przez telefon. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu właściwej komunikacji z Użytkownikami i udzielaniu odpowiedzi na ich zapytania;
    • zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na zapewnieniu najwyższego poziomu obsługi telefonicznej realizowanej przez Administratora oraz ewentualnej poprawy obsługi telefonicznej;
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w celu doskonalenia jego funkcjonalności oraz działań Administratora;
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania, a po tym okresie – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
7. Newsletter
W Sklepie Internetowym istnieje możliwość zapisania się do newslettera, który polega na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości drogą elektroniczną e-mail lub sms/mms z treściami marketingowymi, w tym informacji dostosowanych do preferencji Użytkownika (np. o promocjach i ofertach specjalnych dotyczących produktów i usług Administratora oraz produktów i usług partnerów biznesowych Administratora dotyczących ofert). 
Do wysyłki newslettera potrzebna jest zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zgodę na otrzymywanie newslettera możesz wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, przy czym wycofując zgodę decydujesz czy chcesz: zrezygnować z wybranego kanału komunikacji, którym otrzymywałeś newsletter czy też chcesz całkowicie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera. 
Administrator w celu wysyłki newslettera stosuje profilowanie, tak, aby otrzymywane treści były jak najbardziej dostosowane do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. W tym celu Administrator dokonuje analizy przetwarzanych danych osobowych, w szczególności historii zakupowej Użytkownika, jego aktywności w Sklepie Internetowym. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego wyborów zakupowych, preferencji zakupowych, zainteresowań.
W przypadku wysyłki newslettera dotyczącego produktów i usług partnerów Administratora, Administrator będzie kierował wiadomości dotyczące ofert, co może obejmować oferty partnerów m.in. z następujących branż / działów: branża odzieżowa i obuwnicza (oferty innych marek), branża finansowa, edukacyjna, kosmetyczna (kosmetyki, środki czystości / higieny), medyczna, turystyczna, informacje z zakresu żywienia (żywność, karmienie, suplementy diety), zdrowie i uroda, wyposażenie dla domu, sport, fitness i rekreacja, spa, animacja, rozrywka, RTV, AGD, gry komputerowe i dodatki wirtualne, ubezpieczenia, zabawki, książki, muzyka i inne usługi. 
Dane osobowe podane Administratorowi w związku z wysyłką newslettera są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • wysyłki profilowanego newslettera (kierowania e-mailowych lub sms/mms-owych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe, dostosowane w szczególności do preferencji i zainteresowań Użytkownika). Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji własnej działalności oraz towarów, a także promocji działalności i towarów partnerów biznesowych Administratora, dotyczących ofert, w związku z wysyłką newslettera;
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (wysyłki newslettera) będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub złożenia sprzeciwu, a w każdym razie nie dłużej niż do czasu wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym przez Użytkownika, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do możliwości subskrypcji newslettera. Niepodanie danych uniemożliwia otrzymywanie newslettera.
8. Marketing
Administrator może przetwarzać wszelkie pozyskane dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych.
Działania te mogą polegać w szczególności na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji, a jedynie do treści przeglądanych stron internetowych (reklama kontekstowa).
Działania Administratora mogą również polegać na wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom i preferencjom Użytkownika (reklama behawioralna). W takim przypadku przetwarzanie danych polega również na profilowaniu Użytkowników, w szczególności z wykorzystaniem ich aktywności w Sklepie internetowym lub z wykorzystaniem również ich historii zakupowej (co ma miejsce w przypadku zalogowanych Użytkowników lub takich, którzy wyrazili zgodę marketingową na przesyłanie newslettera, o której mowa w pkt powyżej). 
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną tj. za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, w tym sms/mms, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, indywidualne oferty cenowe i rabaty będą również wysyłane poprzez e-mail i sms/mms. 
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie indywidualnych ofert cenowych, w zakresie, w jakim Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje w oparciu o analizę danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji. Zgodę na profilowanie ze skutkiem prawnym możesz wycofać w każdym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ponadto, Administrator może prowadzić również działania związane z marketingiem bezpośrednim. Taki marketing bezpośredni może polegać w szczególności na dołączaniu do wysyłanego Klientowi zamówienia treści zawierających informacje handlowe w postaci m.in. ulotek reklamowych lub innych form przekazywania informacji handlowych, promujących działalność, towary i usługi własne oraz parterów Administratora.
Dane osobowe pozyskane przez Administratora w związku z działaniami o charakterze marketingowym, w tym w związku z reklamą kontekstową i behawioralną oraz personalizacją treści przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • działań marketingowych Administratora. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na promocji działalności, towarów i usług własnych oraz partnerów Administratora;
    • przyznania i kierowania spersonalizowanych ofert i rabatów w przypadku wyrażenia zgody na profilowanie ze skutkiem prawnym. Podstawa prawna przetwarzania to wyraźna zgoda na podleganie decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (art. 22 ust. 2 lit. c RODO);
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celów przez Administratora lub złożenia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji lub ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.
Podanie danych wskazanych jako wymagane do celów marketingowych jest zawsze dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, ale jest konieczne do realizacji działań marketingowych Administratora. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z dodatkowych świadczeń i korzyści marketingowych, w tym spersonalizowanych treści, ofert i rabatów.
9. Chat online
W Sklepie Internetowym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi chatu online.
Dane osobowe podane Administratorowi w związku z korzystaniem z chatu online są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online, w tym udzielenia odpowiedzi na temat statusu zamówienia. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem chatu online do 30 dni. W przypadku, gdy jesteś uczestnikiem programu lojalnościowego Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas uczestniczenia w programie lojalnościowym lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem przeprowadzenia rozmowy za pośrednictwem chatu online. Jednak gdy odpowiedź na Twoje pytania / żądania będzie wymagała uzyskania informacji związanych bezpośrednio z Tobą / Twoim zamówieniem (np. wskazania statusu Twojego zamówienia, etapu postępowania reklamacyjnego itp.) wtedy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale może być warunkiem udzielenia odpowiedzi na takie pytanie / żądanie. Konsekwencją braku podania danych osobowych w takich przypadkach będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie / żądanie.
10. Porzucony koszyk
W Sklepie Internetowym dostępna jest usługa elektroniczna przypomnienia o „porzuconym” koszyku polegająca na przypomnieniu Użytkownikowi o niedokończonym zamówieniu i pozostawieniu produktów w koszyku, a ewentualnie także o możliwości zakupu podobnych produktów do tych znajdujących się w koszyku, za pomocą wiadomości e-mail lub sms wysłanych przez Administratora na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Użytkownika w krótkim czasie od daty „porzucenia” koszyka przez Użytkownika. W przypadku Użytkowników, którzy nie posiadają konta do realizacji tej usługi wymagana jest uprzednia zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem e-mail oraz innych form komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników wystarczająca jest akceptacja Regulaminu. Podanie adresu e-mail albo numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi lub wysłania przypomnienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji usługi lub wysłania przypomnienia.
Dane osobowe podane Administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
    • w przypadku Zarejestrowanych Użytkowników w celu świadczenia usługi elektronicznej przypomnienia o „porzuconym” koszyku. Podstawa prawna przetwarzania to niezbędność przetwarzania do wykonania umowy w zakresie świadczenia usługi elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    • w przypadku pozostałych Użytkowników w celu wysłania przypomnienia o „porzuconym” koszyku. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera (promocji własnej działalności Administratora), w tym w związku z wysyłką przypomnienia o „porzuconym” koszyku; 
    • analitycznych i statystycznych. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji mających na celu poprawę jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i usług świadczonych przez Administratora;
    • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawa prawna przetwarzania to uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw.
Twoje Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po tym okresie – w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń – przez okres wymagany bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym przez okres określony przepisami dotyczącymi dochodzenia roszczeń). W przypadku danych przetwarzanych w związku z pozostałymi uzasadnionymi interesami Administratora, o których mowa powyżej – dane będą przetwarzane do momentu osiągnięcia celu przez Administratora lub wniesienia skutecznego sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.


VI. Pliki cookie oraz podobna technologia
Pliki cookie to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Sklep Internetowy. Cookie zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz dokonywanych przez niego czynności np. zawartości koszyka, oglądanych towarów.
1. Cookie „Sklep Internetowy” 
Administrator wykorzystuje tzw. cookie, zbierane podczas przeglądania Sklepu Internetowego lub Bloga, przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Pliki cookie mogą zawierać Twoje dane osobowe. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują:
    • pliki cookie z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookie);
    • uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookie);
    • pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookie);
    • sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookie odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookie);
    • trwałe pliki cookie służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookie);
    • pliki cookie służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookie).
2. Cookie „funkcjonalne” „analityczne” i „marketingowe”
Administrator wykorzystuje pliki cookies również do celów funkcjonalnych, marketingowych (w tym do celów retargetingu) i analitycznych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej, personalizacji treści, ofert i rabatów. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
Dzięki funkcjonalnym plikom cookies Administrator może dostosować Sklep Internetowy do Twoich wyborów i preferencji, a następnie ją zapamiętać, tak aby strona Sklepu Internetowego wyświetlała się zgodnie z Twoimi preferencjami za każdym razem, kiedy z niej korzystasz. Jeżeli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookies, niektóre usługi oferowane na stronie Sklepu Internetowego mogą nie działać poprawnie.


VII. Kto jest odbiorcą Twoich danych?
1. Administrator w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane następującym odbiorcom: firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, firmom logistycznym, operatorowi logistycznemu, zewnętrznym dostawcom produktów, operatorom systemu informatycznego, w tym podmiotowi dostarczającemu chat online, podmiotom prowadzącym systemy do mailowego lub telefonicznego marketingu, operatorowi płatności, firmom audytorskim, firmom świadczącym usługi doradcze i prawne, dostawcom wykorzystywanych w Sklepie Internetowym narzędzi marketingowych, reklamowych i analitycznych.
2. Poza powyżej wskazanymi przypadkami możemy przekazać Twoje dane osobom trzecim lub organom administracji publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami o ochronie danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa (np. na podstawie zarządzenia wydanego przez organ administracji publicznej lub sąd), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia 
i dochodzenia naszych praw oraz ochronę interesów).


VIII. Jakie masz prawa związane z Twoimi danymi?
1. Użytkownikom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
Prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane 
w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – o ile jest to technicznie możliwe;
Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.
1. Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej bądź sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Fundacja Projekt Arche, ul. Grunwaldzka 82, 11-510 Wydminy lub drogą e-mailową pod adresem: sklep@angelos.pl
2. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
    • kto składa wniosek;
    • z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek;
    • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
4. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
5. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).


IX. Prawo wycofania zgody
1. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać tę zgodę — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chcesz wycofać zgodę dotyczącą Twoich danych osobowych lub otrzymywania informacji handlowych (w tym newslettera) lub połączeń telemarketingowych, możesz to zrobić w następujący sposób:
    • wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres sklep@angelos.pl lub
    • wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na sklep@angelos.pl lub
    • zaznaczyć odpowiednie okienko w panelu Klienta, w zakładce „Edycja konta” lub
    • kliknąć link w wiadomości e-mail, dołączony na końcu wiadomości.
3. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody Administrator ma prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


X. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


XI. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowych
Co do zasady Twoje dane osobowe nie są przekazywane do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani poza organizacje międzynarodowe. 
Wyjątkiem jest korzystanie z chatu online  – Twoje dane mogą zostać przekazane do Państw Trzecich w związku z korzystaniem z dostawców usług informatycznych mających siedzibę poza EOG lub mających siedzibę̨ w EOG, lecz przetwarzających dane poza EOG. W takim przypadku przekazywanie danych odbywa się tylko do Państw Trzecich co do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają̨ one odpowiedni poziom ochrony lub poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską. 

 

XII. Współpraca

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualną Polskę znajdują się w polityce prywatności Wirtualnej Polski.

 

XIII. Zmiany w Polityce prywatności
1. W zakresie nieuregulowanym Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz polskie przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące ochrony danych osobowych.
2. Polityka obowiązuje od dnia 22.06.2022r.